Wednesday, December 23, 2009

மீனராசி
மீன்இனம்

மீண்டும் வருவேன்

மீண்டு வருவேன் - உன்னை

மீட்டு வாழவருவேன் உன்னோடு...

1 comments:

Murali said...

காவியம் படைக்க காதலிக்கு மீனராசி ஒரு தடையா? காதலியின் மொனம்,
கேள்விக் கனவுகளோடு காதலன்..